website templates free download

PRZYJAŹŃ POPRZEZ SPORT.
ZDROWIE POPRZEZ RUCH.

CrossFit MGW to miejsce w samym sercu Warszawy, które powstało z myślą o wszystkich miłośnikach ruchu i zdrowia.
Stworzyliśmy ten klub dla osób chcących się rozwijać, otwartych na wiedzę, mających cele i marzenia.
Głęboko wierzymy… wiemy, że jak czegoś bardzo chcesz — nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych!

ATMOSFERA

Cros­sFit MGW to przy­ja­ciel­ski kli­mat, wza­jem­ne wspie­ra­nie się pod­czas tre­nin­gów i wspól­na ra­dość z osią­ga­nych re­zul­ta­tów. Ro­bi­my wszyst­ko, aby no­we oso­by od ra­zu po­czu­ły się u nas jak w do­mu! Czas po tre­nin­gach rów­nież czę­sto spę­dza­my ra­zem, mniej lub bar­dziej na spor­to­wo!

NASZA WIZJA

Wy­zwo­le­nie drze­mią­ce­go w na­szych klu­bo­wi­czach po­ten­cja­łu i po­pra­wa ich zdro­wia. Do­świad­czo­na ka­dra tre­ner­ska, dłu­go­fa­lo­we pro­gra­mo­wa­nie tre­nin­gów, współ­pra­ca z naj­bar­dziej re­no­mo­wa­ny­mi pro­du­cen­ta­mi sprzę­tu i opie­ka wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych fi­zjo­te­ra­peu­tów to fun­da­men­ty na­sze­go klu­bu.

NIE ZWLEKAJ,
ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

ZAPISZ SIĘ NA SWÓJ PIERWSZY
DARMOWY TRENING INTRO!

PROGRAM CROSSFIT LITE

POCZĄTKI JESZCZE NIGDY NIE BYŁY TAK PROSTE!

NASI PARTNERZY

NEWSLETTER

SUBSKRYBUJ NASZ NEWSLETTER, ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ
I NIE PRZEGAPIĆ NOWYCH MOŻLIWOŚCI!

DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@crossfitmgw.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 22:00

Sb 10:00- 17:00

Nd 11:00- 13:00